Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền
Thực hiện công văn số:1519/CV-TP ngày 04 tháng 05 năm 2024 của UBND thị xã Hương Trà Về việc phổ biến, tuyên truyền, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  UBND phường Hương Vân cung cấp đường...
Thực hiện công văn số  959 /STP-HCTP ngày  26 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Thưuaf Thiên Huế về việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn...
Ngày 14/8/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có quy định quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày
Thực hiện kế hoạch 2558/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" trên địa bàn thị xã Hương Trà. Để tiếp tục thực hiện hiệu...
Quyết định 2653/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy...
Ngày 29/9/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.   
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 525.313
Truy cập hiện tại 2