Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai đánh giá, phân loại chất lượng CBCC năm 2022
Ngày cập nhật 26/10/2022

UBND phường đã ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định về  đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 3245/UBND-NV ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc triển khai, thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng CBCCVC năm 2022;

Nay, Ủy ban nhân dân phường Hương Vân lập Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để đề nghị bố trí, luân chuyển, điều động, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức.

Tăng cường quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả; làm cơ sở để  khen thưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu

Bảo đảm đúng thẩm quyền;

Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức;

Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức;

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý ;

Trường hợp cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá, phân loại đối với Cán bộ

a) Chức danh Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBMTTQVN và các chức danh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND; Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND. 

- Mẫu phiếu đánh giá: Mẫu số 06, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND.

          - Thẩm quyền đánh giá: do Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng.

          b) Chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

- Mẫu phiếu đánh giá: Mẫu số 01, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND.

          - Thẩm quyền: do Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng.

          c) Chức danh Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội:

- Mẫu phiếu đánh giá: Mẫu số 06, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

          - Thẩm quyền: do Bí thư Đảng ủy xã, phường trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng.

2. Đối với Công chức

- Mẫu phiếu đánh giá: Mẫu số 03, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

          - Thẩm quyền đánh giá: do Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng.

3. Nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí, trình tự, thủ tục chấm đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng

- Thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lưu ý: Về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% trên tổng số cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình. (theo Khoản 6 Điều 16 Quyết định 24/2021/QĐ-UBND).

 

4. Về thời gian đánh giá

Các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc đánh giá trước ngày 05/11/2022 và gửi hồ sơ về UBND phường Hương Vân (qua công chức Văn phòng – thống kê) trước ngày 07/11/2022 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền đánh giá.

Đối với cán bộ, công chức thuộc UBND phường: Dự kiến tổ chức họp đánh giá, xếp loại trong 01 ngày, từ ngày 28 – 29/10/2022.

5. Hồ sơ

Phiếu đánh giá, chấm điểm và xếp loại từng cá nhân;

Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

Đôn đốc việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường tổ chức họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Tổng hợp, lập hồ sơ đầy đủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2022 gửi cấp trên theo đúng quy định.

2. Cán bộ, công chức:

Tự đánh giá chấm điểm và xếp loại theo nội dung Phiếu đánh giá;

Tích cực tham gia họp đầy đủ cuộc họp đánh giá cán bộ, công chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2022, Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức phường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ UBND phường (qua công chức Văn phòng – thống kê) hoặc liên hệ Phòng Nội vụ thị xã để được hướng dẫn cụ thể.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 670.349
Truy cập hiện tại 277